NEWS update !!!

ตัวเลขอายุเฉลี่ยชาวญี่ปุ่นปีนี้ “อายุยืน” เป็นอันดับสองของโลก

กระทรวงสาธารณสุขและแรงงานของประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยข้อมูลตัวเลขวันนี้ (27 ก.ค.60) ว่าอายุเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่นในปี 2016 ว่า ผู้ชายญี่ปุ่นมีอายุยืนยาวถึง 80.98 ปี แต่น้อยกว่าอายุยืนเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่น 87.14ปี 

ซึ่งชาวญี่ปุ่นถือเป็นประชากรของโลกอันดับสองที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ถือว่าเสียแชมป์ให้กับชาวฮ่องกงปี 2016 ผู้ชายมีอายุยืนนานถึง 81.32 ปี และผู้หญิง 87.34 ปี 

ปี 2065 มีการคาดการณ์ว่าผู้ชายญี่ปุ่นจะมีอายุยืนนานถึง 84.95 ปี และผู้หญิงญี่ปุ่นจะอายุยืนถึง 91.35 ปีซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมาก

อายุขัยเฉลี่ยจากการสำรวจทั้งหมด 50 ประเทศ ห้าประเทศแรกที่มีอายุยืนที่สุดในโลก

ผู้ชาย

  1. ฮ่องกง 81.32 ปี
  2. ญี่ปุ่น 80.98  ปี
  3. ไซปรัส 80.9  ปี
  4. ไอซ์แลนด์และสวิสเซอร์แลนด์ 80.7  ปี

ผู้หญิง

  1. ฮ่องกง 87.34 ปี
  2. ญี่ปุ่น 87.14  ปี
  3. เสปน 85.42  ปี
  4. ฝรั่งเศส 85.4  ปี
  5. เกาหลี 85.2  ปี

ข้อมูลภาษาญี่ปุ่น : JiJi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top